جهت سفارش بافت انواع پارچه گردباف با شماره زیر تماس بگیرید.

آدرس: شهریار-شاهد شهر

شماره تماس : 09122051260

آدرس: شهریار-شاهد شهر

شماره تماس : 09123753800

مشاهد دستگاه بافت